Doelstelling
 

Het doel van de Stichting is de zelfstandigheid, de maatschappelijke integratie en het welzijn te bevorderen van senioren in de gemeente Waalwijk.
 
Rol:
De Stichting wil de collectieve belangen van alle senioren in de gemeente Waalwijk behartigen op het gebied van zorg, dienstverlening, wonen, zelfstandigheid, maatschappelijke integratie, participatie, welzijn en veiligheid. De Stichting wil deze belangen tot hun recht laten komen in de voorbereiding en uitvoering van het seniorenbeleid van de gemeente Waalwijk en relevante instellingen en organisaties.
De Stichting zal met raad, door het gevraagd en ongevraagd geven van advies en daad, door het initiëren van projecten, participeren in het ontstaan en uitvoeren van seniorenbeleid.
 
Verwezenlijking:
A.   Een bijdrage leveren aan integraal seniorenbeleid door:

-     Gevraagd en ongevraagd advies geven;
-     Interactief participeren in beleidsontwikkeling;
-     Senioren blijven activeren en stimuleren;
-     Belangenbehartiging in organisaties, met een oa kwaliteitszetel in de Wmo   
      Adviesraad.
 
B.   Het bewaken van de uitvoering van de aanbevelingen door:
-     De aanbevelingen in het rapport van het project ‘Waalwijk Ouderenproof?‘;
-     Bespreken van haalbaarheid van de aanbevelingen met de convenantpartners.
 
C.   Signalering en onderzoek door:
-      Opsporen van nieuwe vraagstellingen en problemen voor senioren.
-      Nagaan waar oplossingen kunnen worden gevonden.
 
Stichting Senioren Waalwijk is een neutraal zelfstandig opererend orgaan op rechtspositionele basis.