WERKPLAN 2016 Stichting Senioren Waalwijk

Algemeen


Nadat wij als bestuur van Stichting Senioren Waalwijk (SSW) in 2013 een nieuwe start hebben gemaakt, zijn we enthousiast aan de slag gegaan. Onze visie
hebben wij verwoord in een werkplan voor de periode 2013 – 2014. Een groot deel van de voornemens is vertaald in concrete acties. In dit werkplan voor 2016
willen we vooral bestaande lijnen doorzetten, maar ook enkele nieuwe activiteiten oppakken. 0m het werkplan compact te houden is er voor gekozen
alleen de hoofdlijnen op te nemen. Nadere toelichting is te verkrijgen bij onze secretaris (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of één van de andere
bestuursleden.

Doel

Het doel van Stichting Senioren Waalwijk is het bevorderen van de zelfstandigheid, de maatschappelijke integratie en het welzijn van alle senioren
in de gemeente Waalwijk. Voor de realisatie van dit doel hebben we als bestuur drie lijnen uitgezet:
•Het hoofdaccent ligt op het leggen van verbindingen met convenantpartners, die het rapport ‘Waalwijk Ouderenproof?’ ondersteunen.
In dat kader heeft SSW een signaalfunctie om geluiden uit de samenleving op te vangen, die ons zicht geven op knelpunten bij ouderen. Deze worden bij
relevante partijen onder de aandacht gebracht.
•Samen met de convenantpartners en de ouderenbonden organiseren we activiteiten voor alle ouderen in Waalwijk, ook de 75% ongeorganiseerden.
•SSW is daarnaast ook een kennisbank. Onze bestuursleden zijn bereid hun kennis en ervaring in te zetten voor het beantwoorden van vragen en het
ondersteunen van initiatieven, die van belang zijn voor ouderen in Waalwijk.

Afgelopen jaar hebben we als bestuur mogen constateren dat de aanbevelingen uit het rapport ‘Waalwijk Ouderenproof?’ nog steeds actueel zijn. Het doet ons deugd, dat deze conclusie wordt gedeeld door de nieuwe gemeenteraad en het college van B&W gezien de volgende passage in het coalitieakkoord: “Rekening zal worden gehouden met het rapport ‘Waalwijk Ouderenproof?’ als uitgangspunt voor het integraal ouderenbeleid.” We gaan er vanuit dat dit voornemen nog dit jaar wordt vertaald in een gemeentelijke visie op de positie en rol van ouderen in de Waalwijkse samenleving. Door de kanteling van de Wet op de maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zal van senioren in de nabije toekomst een grotere zelfredzaamheid worden verwacht. Als SSW willen we in een dienende en ook stimulerende rol diverse activiteiten opzetten, die deze zelfredzaamheid ondersteunen en verbeteren. Bij deze activiteiten wordt op de eerste plaats naar de senioren zelf geluisterd. Daarnaast willen we structureel overleg op gang brengen met relevante partners gericht op afstemming en waar mogelijk concrete samenwerking. Voor een regelmatige uitwisseling van informatie met de Wmo Adviesraad, de ouderenbonden en het Platform Gehandicapten Waalwijk hebben we binnen het bestuur een aantal vaste contactpersonen benoemd. Als Stichting Senioren Waalwijk staan we voor een open uitwisseling met alle ouderen in de Waalwijk en andere belangstellenden. Vanuit een strategische visie op onze PR delen we onze kennis via het uitbrengen van persberichten en het actueel houden van onze website. Ook zoeken we naar nieuwe middelen om een brede uitwisseling van informatie op gang te brengen en te houden. Via het aantrekken van extra vrijwilligers voor deelname aan onze werkgroepen willen we specifieke kennis in huis halen. Het aandachtsgebied van SSW is onder regie van het bestuur verdeeld over een drietal werkgroepen. Vanuit hun specialisaties ontwikkelen de werkgroepen specifieke speerpunten, die zij ook aanpakken met regelmatige terugkoppeling
naar het bestuur. Op de volgende pagina’s staan per werkgroep de speerpunten die zij in 2015 actief willen voortzetten of oppakken. Suggesties voor
de invulling kunnen rechtstreeks aan de betrokken bestuursleden worden doorgegeven (voor de contactgegevens zie www.stichtingseniorenwaalwijk.nl).